Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Gospel of John & Beginning of Jesus

on August 9, 2013

Jesus went to Egyptขณะที่พระเยซูในวัยเด็กต้องหนีการตามล่าจากเฮโรด ครอบครัวของพระองค์พาพระองค์หนีไปยังอียิปต์ และรอฟังเสียงพระเจ้าถึงขั้นตอนต่อไป เมื่อเฮโรดสิ้นชีวิตลง ครอบครัวพระเยซูกลับมายังอิสราเอล ยูเดีย แต่ต้องเก็บตัวพระองค์ให้เจริญวัยขึ้นในเมืองกาลิลี

หนังสือลูกา เป็นเล่มเดียวที่บันทึกถึงการหายตัวไปของพระเยซูวัย 12 ปี ในกรุงเยรูซาเล็ม มารีย์และโยเซฟใช้เวลาตามหาถึง 3 วัน แต่แล้วก็พบพระองค์สนทนาธรรมอย่างน่าประหลาดใจกับเหล่าบรรดาธรรมาจารย์ พระเยซูกลับตอบว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าฉันต้องอยู่ในนิเวศพระบิดา

Young Jesus Preachedนิเวศพระบิดา เป็นที่ที่พระเจ้าเคลื่อน ที่พระเยซูประทับอยู่ ในปัจจุบัน พระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนแห่ง ไม่ได้ประทับอยู่ในเพียงอาคาร แต่แน่นอนว่าพระเยซูจะทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางกลุ่มผู้คนที่แสวงหา และพิจารณาถึงพระคำของพระเจ้าเสมอ ดังเช่นที่พระเยซูในปฐมวัยทำเช่นนั้น

แล้วคุณว่า พระเยซูคุยเรื่องอะไรกับเหล่าบรรดาอาจารย์ที่สอนพระคำพระเจ้าบ้าง?

มาที่ยอห์นบ้าง ยอห์นเป็นคนประหลาด ทั้งการใช้ชีวิต การกิน การแต่งตัว ไม่เหมือนใคร (มัทธิว 3:4; มาระโก 1:6) แต่เมื่อเขาพูด ทุกคนรู้ได้ว่า คำสอนนี้มาจากพระเจ้า และพากันมารวมตัวฟังเขา ยอห์นมิได้เทศนาเช่นเดียวกับพระเยซู เขาไม่ได้ทำหมายสำคัญ การอัศจรรย์ แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้า ส่วนของเขาก็คือ “จัดเตรียมหนทางให้กับพระเจ้า” (มัทธิว 3:3; มาระโก 1:2-3; ลูกา 3:4-6; ยอห์น 1:23)

Call to Repentเขาเรียกให้ผู้คนสำนึกในความผิดบาปและกลับใจใหม่ (มัทธิว 3:5,8; มาระโก 1:4-5) ผู้คนต่างมาหาเขา สารภาพความผิด และรับบัพติศมา คือจุ่มตัวลงในแม่น้ำ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการชำระล้างให้สะอาด แม้แต่เหล่าฟาริสี สะดูสี ผู้สอนศาสนาให้คนอื่นก็มาหาเขา แต่ยอห์นรู้ว่า คนกลุ่มนี้นี่แหล่ะที่ชั่วช้ามากกว่าภาพภายนอก ถึงขนาดที่เขาเรียกว่า “เจ้าชาติงูร้าย” (Generation of Viper) และเรียกร้องให้พิสูจน์ว่ากลับใจจริงๆ

ยุคสมัยนี้ เป็นยุคที่มีการเปิดเผยเรื่องพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมาย จนทำให้มนุษย์มีความสุขที่ฟังแต่คำเทศนาแห่งพระคุณ เพราะเห็นถึงความเมตตา กรุณา ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรตำหนินักเทศน์ที่เทศน์เรื่องความบาป การกลับใจ เพราะพวกเขาก็เตรียมหนทางให้คนมาถึงพระคุณของพระเยซูเช่นกัน (พระเจ้าให้มีนักเทศน์หลายๆ แบบ ทั้งยอห์น เปาโล ยากอบ ฯลฯ ไม่มีใครผิดแบบ เว้นแต่ว่าสอนเท็จ)

ก่อนที่คนๆ นึงจะพบสัมผัสพระเจ้า พระเยซูได้ ไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็ตาม เขาต้องพบว่าเขาเองเป็นคนบาป และต้องการการช่วยเหลือ การอภัยบาปจากพระเจ้า ไม่เช่นนั้น เขาจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร? กลับใจไปทำไม? ถ้าไม่เห็นว่าเขามีบาป และเห็นว่าตัวเองดีพร้อม *** นี่เป็นส่วนสำคัญของข่าวประเสริฐ *** พระเยซูมาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจ มาเพื่อยกโทษ และนำการคืนดีกับพระเจ้ามายังมนุษย์ทุกคน

Light in Believersเพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” [โรม 3:23]

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
” ยอห์น 3:16

หากพระเจ้าไม่ต้องการอภัยบาป พระเยซูไม่จำเป็นต้องเข้ามาในโลก
หากพระเจ้าไม่ต้องการอภัยบาป หมายสำคัญ การอัศจรรย์ การปลดปล่อย รักษาโรค ไม่มีค่าอะไรเลย
หากพระเจ้าไม่ต้องการอภัยบาป มนุษย์ทุกคนควรตายทันทีที่ทำบาปครั้งแรก เพราะบาปทุกบาปคือความผิด ทุกคนสมควรได้รับโทษ
แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้น พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลก ใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ และสิ้นชีวิตที่กางเขน ก็เพื่อบอกว่าพระเจ้ายกโทษให้กับมนุษย์ทุกคน!!!

เหล่าผู้นำศาสนาให้คนมาถามยอห์นว่า นายเป็นใคร!
ยอห์นผู้ให้บัพติศมากล่าวว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์ ไม่ใช่พระเมสิยาห์
เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่พระองค์นั้นจะให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (มาระโก 1:8; มัทธิว 3:11; ลูกา 3:16; ยอห์น 1:26-27)
เขาประกาศและให้การบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อประกาศการกลับใจใหม่
แต่พระเยซูเป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ยอห์น 14:16-17) แก่ผู้ที่เชื่อและต้อนรับพระองค์ทุกคน อันเป็นการชำระล้าง เปลี่ยนแปลงถึงชีวิตที่อยู่ภายใน
Jesus asked to Baptizeขณะที่พระเยซูเดินลงมาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดน พระเยซูไม่มีบาป ไม่จำเป็นต้องได้รับการอภัย แต่พระเยซูรับบัพติศมาเพราะต้องการสำแดงน้ำพระทัยพระเจ้า พระองค์สอนมนุษย์ด้วยการทำให้เป็นแบบอย่าง ขณะพระองค์ขึ้นจากน้ำ ธรรมชาติแวดล้อมนั้น เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน ท้องฟ้าแหวกราวกับสวรรค์เปิดออก แสงสีทองนวลๆ อบอุ่นทอออกมาจากเบื้องบน (จินตนาการส่วนตัว) พระวิญญาณพระเจ้าลอยลงมาทับประดุจดังนกพิราบขาว ประทับบนพระเยซูคริสต์ (มัทธิว 3:16-17; มาระโก 1:10-11; ลูกา 3:21-22; ยอห์น 1:32-33)

ก่อนหน้านี้ พระคัมภีร์เปิดเผยมาตลอดว่า พระเยซูกำเนิดโดยเดชพระวิญญาณ พระวิญญาณนำโยเซฟ มารีย์ อยู่กับพระเยซูตลอดเวลา ทั้งความคิด สติปัญญา แต่สิ่งนี้ยืนยันข้อความในหนังสือ กิจการ 1:8 “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน” ว่าคริสเตียนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรับเชื่อ สามารถมีประสบการณ์การเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ได้ (แต่อาจไม่เหมือนตรงที่ฟ้าแหวก พระวิญญาณลอยมาดังนกพิราบ)

Pleased by Godสิ่งสำคัญในข้อความตอนนี้ก็คือ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก” ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า PLEASED! (εὐδόκησα – eudokēsa) เป็นที่น่ายินดี เป็นที่ชอบใจ

เพราะความชอบใจนี้เอง ที่ทำให้เราได้รับการอภัยบาปไปด้วย บนไม้กางเขนของพระเยซู
เมื่อพระเจ้ามองเราผ่าน พระโลหิต และสิ่งที่พระเยซูได้กระทำไว้สำเร็จแล้ว
เราจึงสะอาด บริสุทธิ์ และเป็นที่ชอบพระทัย เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าตลอดไป 😀

Advertisements

5 responses to “Gospel of John & Beginning of Jesus

 1. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า says:

  ในความเป็นจริงพระเจ้าได้เลือกสรรเราไว้ก่อนวางรากสร้างผู้เชื่อมากมายคือคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้ว
  ขาดเพียงแต่เราต้องออกไปหว่านเก็บเกี่ยวเม็ดพันธ์ของพระเจ้ากลับคทนสู่อาณาจักรของพระเจ้าเอเมน

  • popsyz says:

   กด LIKE ค่ะ

   อยากให้คริสเตียนต่างคริสตจักรร่วมมือกัน ลดการแบ่งแยก และมุ่งหน้าที่พระมหาบัญชาค่ะ

   • 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า says:

    วันที่3ตุลามีประชุมนานาชาติรายการนี้น่าสนใจมากเข้าได้เฉพาะผู้หญิงทั่วโลกที่หมู่บ้านรังสิยาคริสจักรของพระเจ้าในกรุงเทพ
    ส่วนวันที่6ตุลาประชุมนานาชาติทั่วโลกที่ รร.อิมพีเรียลสุขุมวิท22
    มีอะไรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผมโทร0890006540
    ขอพระเจ้านำพามาร่วมประชุมระดับโลกให้ได้นะครับครั้งแรกในประเทศไทย
    ที่มีพี่น้องคริสเตียนบินมาจากต่างประเทศทั่วโลก

 2. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า says:

  เนื่องจากการประชุม ITERO
  มีพน.หญิงหลายท่านติดตามสามีมา
  จึงจัดให้มีการประชุม 1 รอบ
  ในวันพฤหัส ที่ 3 ต.ค. 13
  เวลา 10.00-12.00 น.
  ที่ห้องประชุม เขต 1 ซอยอุดมสุข สุขุมวิท103 หมู่บ้านรังสิยา
  ช่วยแจ้งกันต่อๆ ไปด้วย ให้พี่น้องหญิงมาโดยพร้อมเพรียงกัน

 3. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า says:

  Dear saints, The church of God in Bangkok would like to invite and encourage you to attend our blending conference which will be held in Bangkok, Thailand, on October 06, 2013. 09.30 am. at Imperial Queen Park Hotel. We believe this will be a time for all of us to enjoy the riches in the upto-date word from the ministry and to blend with one another for the reality of the Body of Christ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: