Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Summary of “Battle for the Body” – สรุปหลักสูตรสงครามฝ่ายวิญญาณต่อร่างกาย

on May 20, 2013
ไม่รู้เหตุผลที่ชัดเจนที่ตัดสินใจแปลหลักสูตร “สงครามฝ่ายวิญญาณที่มีต่อร่างกาย” ก่อนหลักสูตรอื่นๆ และจำไม่ได้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ เพราะแปลเรื่อยๆ
จำได้แค่ว่า ปลายปีที่แล้ว ลิงกระโดดกัด หลังจากฉีดยา 10 เข็ม ก็มีอาการปวดกระดูก ยืนไม่ได้ ไปหาหมอ ประกาศกับคนเป็นมะเร็ง เรากลับหายปวดแทน แต่ก็มีอาการเจ็บป่วยอีก โดยเฉพาะหลังจากรับใช้กับทีม Bethel Curriculum School ในพัทยา เมื่อเดือนมีนาคม ก็ไอเป็นเดือน หาหมอก็ได้ยินข่าวร้ายอีก ว่าอาจเป็นวัณโรค ทำให้คิดถึงสถานที่ต่างๆ ในพัทยา (แจกไบเบิ้ลให้ทัวร์จีนเยอะมากๆ ประกาศกับคนขายบริการทุกคืน เยี่ยมคุก) ระแวงว่าจะติดเชื้อจากคนกลุ่มใด ที่ใดมาบ้างกันแน่ แต่ละที่ก็สุ่มเสี่ยงทั้งนั้น แต่ในที่สุด ก่อนจะรู้ผล พระเจ้าเป็นผู้ให้กำลังใจ สำแดงความรัก ให้ความเชื่อมั่นตลอดเวลา ว่าพระองค์รักเรา พระองค์ทรงฤทธิ์ เราจะไม่เป็นอะไร เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา รบแทนเรา ฯลฯ เยอะมากกกกกก
และในที่สุดก็เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสทั้งนั้น เราไม่เป็นอะไรจริงๆ
ถึงแม้มารซาตานพยายามโจมตี แต่พระคัมภีร์ยืนยันว่าสุดท้ายแล้ว มารซาตานจะพ่ายแพ้ไป ผู้ปกครองโลกและจักรวาลผู้เดียวคือองค์พระเยซู เราต้องสู้ต่อไปจนถึงที่สุด … เกริ่นมาเยอะ เราขอสรุปบทเรียนพรวดไปเลยละกัน 20 บท (โดยบทที่ 20 จะแปะลงเฟซไว้ เพราะมีหลายบริบทที่โดนมากๆ) เรียงตามบท 1-20
Battle

1. อาณาจักรต่างๆ ขัดแย้งกัน (อพยพ 15:26)

มีการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรที่มองไม่เห็น ในโลกฝ่ายวิญญาณ มีการแย่งชิงพลเมืองระหว่างอาณาจักรแห่งความมืดและความสว่าง ไม่มีความเป็นกลาง และเราต้องเลือกข้างระหว่างความดีและความชั่ว

2. การทรงเรียกเข้าประจำการ (อพยพ 23:25)

มีคำต่างๆ ที่ใช้ในการรักษาโรค ไม่ว่าจะเป็น Psychic, Supernatural, Medical, Natural, Faith แต่การรักษาโรคจากพระเจ้า เราจะใช้เพียงคำว่า Divine Healing ชีวิตคริสเตียนอยู่ในสงคราม เพราะซาตานคอยโจมตีทั้งจิตใจและร่างกาย แต่พระเยซูทรงเรียกผู้เชื่อให้เทศนา สั่งสอนข่าวประเสริฐ นำแผ่นดิน(แห่งความชอบธรรม) ของพระเจ้าเข้ามาในโลก เรียกให้ขับผี ปลดปล่อย และรักษาโรค (มา ระโก 16:17-18) ช่วยเหลือผู้คนที่สิ้นหวัง ฯลฯ

3. การเตรียมตัว (สุภาษิต 4:20-23)

การรักษาโรคเป็นเรื่องรองจากความรอด แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนเปิดใจ ในพระคัมภีร์ มี 71 หน้าเกี่ยวกับการรักษาโรค 131 หน้า เกี่ยวกับการอัศจรรย์ และ 85 หน้า เกี่ยวกับหมายสำคัญและการอัศจรรย์

4. แหล่งกำเนิดของความเจ็บป่วย (กาลาเทีย 3:13)

มนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Body + Soul + Spirit พระเจ้าสร้างโลกอย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อมนุษย์ทำบาป ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มีคำแช่งสาปเกิดขึ้น มันแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า นำพาเอาความเจ็บป่วย ความทุกข์ลำบาก และความตาย เข้ามาในโลก พระเจ้าไม่ใช่ต้นกำเนิดความเจ็บป่วย ขณะที่มารมา ลัก ฆ่า ทำลาย พระเยซูมาเพื่อให้มนุษย์มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

5. สาเหตุของความเจ็บป่วย (สดุดี 119:67,71,93)

สาเหตุมีหลายอย่าง เช่น ละเมิดกฎฝ่ายวิญญาณ (ทำบาป) ฝ่ายร่างกาย (ใช้ชีวิตผิดกฎธรรมชาติ) การโจมตีของซาตาน เรื่องของพระกาย (คริสตจักรกับมหาสนิท) การช่วยให้รอด (1 โครินธ์ 5:1-7)

6. ประเภทของความเจ็บป่วย (สดุดี 6:2-3,9)

ฝ่ายวิญญาณ (บาป) ฝ่ายร่างกาย (โรคต่างๆ) อารมณ์ (โกรธ เกลียด ขมขื่น อิจฉา) ป่วยทางจิต (Mental) และการถูกผีมารครอบครอง ( เกี่ยวข้องก ับไสยศาสตร์,รูปเคารพ)

7. ผลลัพธ์ของการเจ็บป่วย (เยเรมีย์ 29:11)

การทนทุกข์ไม่ใช่การถวายเกียรติพระเจ้า แต่การรักษาเป็นเหตุให้พระเจ้าได้รับเกียรติ ยกย่อง พระเจ้ารักษาผ่าน : วิธีทางธรรมชาติ ทางการแพทย์ และการอัศจรรย์ รักษาอย่างทันที หรือแบบค่อยๆ หายบางกรณี เป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วสำหรับชีวิตคนๆ นั้น แต่ผู้เชื่อ เมื่อจากโลกนี้ไป จะเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้า ไม่มีความเจ็บป่วย ความทุกข์ น้ำตา และความตายอีกต่อไป

8. หลักเกณฑ์ในการรักษาโรค (อิสยาห์ 53:5)

พระคัมภีร์บรรจุพระคำของพระเจ้าซึ่งมีชีวิต *เมื่อเราหว่านพระคำ เราก็จะเก็บเกี่ยวผล* มีพระสัญญาเกี่ยวกับการรักษาโรคจากพระเจ้ามากมายในพันธสัญญาเดิม เช่น พระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ส่วนพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเป็นแบบอย่างในการรักษาโรคของพระเจ้า
หนังสือ 4 เล่มแรกของพระคัมภีร์ใหม่ บันทึกการรักษาสารพัดโรคของพระเยซู พระองค์มีความเมตตากรุณาขับเคลื่อน รวมทั้งหนังสือ กิจการฯ ได้บันทึกการรักษาโรค และการอัศจรรย์ของคริสตจักรยุคแรกผ่านอัครทูตและผู้เชื่อต่างๆ พระคำบอกว่า สิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้ากระทำได้!

9. จุดประสงค์แห่งการรักษา (มัทธิว 8:16-17)

การรักษา เป็นการสำแดงพระลักษณะพระเจ้าผู้เต็มไปด้วยความดี ความเมตตา กรุณา เป็นการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า ยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สัญญาไว้ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขน พระเยซูได้รับความบาป การลงโทษ ความเจ็บป่วย คำแช่งสาปทุกอย่างไว้ที่นั่น การรักษาโรคพิสูจน์ผู้ประกาศข้อความของพระเจ้า ช่วยให้คนเปิดใจรับฟังข่าวประเสริฐ (แต่การรักษาโรคไม่ได้มาแทนการประกาศ) เป็นส่วนหนึ่งในการมาถึงของอาณาจักรพระเจ้า และแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพระเจ้า ที่มีต่อซาตาน

10. ของประทานฝ่ายวิญญาณในการรักษาโรค (1 โครินธ์ 12:7-9)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 ใน 3 ภาคการทำงานของพระเจ้า) มีบทบาทตั้งแต่การสร้างโลก ดลใจผู้คนเขียนพระคัมภีร์ เปิดเผย ให้ความเข้าใจแก่ผู้อ่าน ประทับอยู่กับผู้คน นำการทำงานของพระเยซู ดลใจให้คนบาปกลับใจ ยับยั้งฤทธิ์อำนาจของมารซาตาน กำเนิดคริสตจักร เปลี่ยนแปลงผู้คน ฯลฯ พระวิญญาณให้ของประทานต่างๆ ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรค โดยของประทานอื่นๆ มีส่วนร่วมกับการรักษาด้วย เช่น การสอน การเผยพระวจนะ การสังเกตวิญญาณ ความเชื่อ ถ้อยคำแห่งความรู้ ถ้อยคำแห่งสติปัญญา การอัศจรรย์

11. ธรรมเนียมของมนุษย์ (สดุดี 119:25-28)

มนุษย์มีความเชื่อดั้งเดิมต่างๆ มากมาย เช่น การรักษาโรคและการอัศจรรย์ไม่มีในปัจจุบัน (แต่พระเจ้าเป็นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน แม้เวลาจะเปลี่ยน) เชื่อว่าถ้าการรักษาโรคยังมีอยู่จริง คนตายทั้งหมดต้องฟื้นขึ้นมา (ผู้เชื่อทั้งหมดจะฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายอยู่แล้ว) บางคนเชื่อว่าพระเจ้าไม่รักษาโรคแล้ว เพราะมียาสมัยใหม่มากมาย (แต่แพทย์ปัจจุบันก็ยังไม่อาจหาวิธีรักษาโรคหลายๆ โรคได้) บางคนเกรงว่าจะเน้นร่างกายมากกว่าจิตวิญญาณ (ร่างกายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณ) บางคนเชื่อว่าป่วยเพราะบาปอย่างเดียว (ไม่เสมอไป) เชื่อว่าเป็นน้ำพระทัย (พระเจ้าไม่เคยยินดีให้ลูกของพระองค์เจ็บป่วย) บางคนเชื่อว่าเป็นการทนทุกข์ร่วมกับพระเจ้า (การแบกกางเขนเป็นสิ่งเลือกได้ แต่การเจ็บป่วย เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้)

12. หนามในเนื้อหนังของเปาโล (อิสยาห์ 19:22)

ใน 2 โครินธ์ 12 เปาโลพูดถึงหนามในเนื้อของเขา มีผลให้เกิดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิต จริงๆ แล้วหนามไม่ได้ตีความถึง ความเดือดร้อนทางร่างกาย แต่เป็นการโจมตีจากศัตรู เปาโลมีประสบการณ์เจ็บป่วย ในกาลาเทีย 4:13-16 แต่ไม่ใช่หนาม เพราะความเจ็บป่วยไม่ใช่สิ่งถาวร แต่เปาโลบอกว่า “มีมาตั้งแต่แรก”

13. คำถามที่ไม่ได้รับคำตอบ (เฉลยธรรมบัญญัติ 29:29)

เราไม่ได้มีคำตอบสำหรับทุกคำถาม ถ้าเรามีคำตอบหมด เราไม่ต้องการพระเจ้า หรือความเชื่อเลย พระคัมภีร์แสดงชัดเจนว่าบางสิ่งเปิดเผยแก่เรา ในขณะที่หลายสิ่งไม่เปิดเผย ในการรักษาและปลดปล่อย ต้องรู้จักที่จะวางคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบไว้แล้วฝาก “ความลับ” ไว้กับ พระเจ้า (ไว้วางใจพระเจ้าบ้าง)

14. การรับใช้ในการรักษาโรค (มัทธิว 10:7-8)

ต้องมีการเตรียมตัวเองและผู้ทำงานร่วมกัน ความเชื่อเกิดจากการได้ยินพระคำ เราต้องเพิ่มความเชื่อ และศึกษาทุกสิ่งในพระคัมภีร์ เชื่อในสิ่งที่พระเยซูสัญญา พระองค์พูดอะไรไว้ พระองค์จะทำ พระเจ้าบอกว่าเราสามารถรักษาคนเจ็บป่วยด้วยฤทธิ์เดชในนามของพระองค์ ก็ให้คาดหวังว่าคนป่วยจะได้รับการรักษา ใช้ทุกช่องทางที่ระบุไว้ในพระคำ การอดอาหารอธิษฐาน ความเชื่อ ของประทาน การสรรเสริญ ฯลฯ

15. พันธกิจติดตามผลการรักษา (ฮีบรู 4:15-16)

การทำให้ผลการรักษาคงอยู่ สอนคนให้ … จดจำการโจมตีของซาตาน ต่อต้านการโจมตี เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิต เชื่อฟังแนวทางในพระคำ พบแพทย์เพื่อยืนยันว่าหายโรค บางคนยังไม่หายโรคเพราะอาจมีเรื่องของความเชื่อ เวลา ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ให้อธิษฐาน สร้างความเชื่อ สารภาพบาป ใช้ฤทธิ์อำนาจจากช่องทางต่างๆ มอบความวางใจไว้ในพระเจ้า มองโลกในแง่บวก อ้างพระสัญญา และเราจะได้รับ

16. การรักษาขั้นสูงสุด (2 โครินธ์ 4:16-18)

เราต้องเข้าใจว่ามีความเจ็บป่วยบางอย่างที่ถึงแก่ชีวิต เพราะถูกกำหนดเวลาเอาไว้แล้ว การหายโรคไม่ใช่การทำให้เป็นอมตะ ทุกคนที่หายโรคต้องตายในวันหนึ่ง พระเจ้าจะประทานสติปัญญาและแยกแยะให้ได้ว่าเป็นเวลาของคนๆ นั้นหรือไม่ และบางครั้ง ความตายคือการรักษาโรคขั้นสูงสุด เมื่อเราเข้าสู่ที่ประทับของพระเจ้าหลังชีวิตบนโลกนี้ เราจะมีกายใหม่ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือความตายอีกตลอดไปนิรันดร์ การจากไป เป็นการ “ได้กำไร”

17. ผู้ที่ถูกซาตานผูกมัด (ลูกา 9:1)

พระเยซูเป็นผู้ที่สอนว่าผีมารอยู่ใต้อำนาจของซาตาน การขับผีออกจากคน เป็นเครื่องหมายว่าแผ่นดินพระเจ้ามาถึงแล้ว งานรับใช้ส่วนใหญ่ของพระเยซูเกี่ยวข้องกับการจัดการอำนาจของมาร (กิจการ 10:38) ซาตานหมายถึงศัตรู มันพยายามต่อสู้ผู้ไม่เชื่อ ไม่ให้เข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้า โดยไม่ให้รู้ความจริงแห่งข่าวประเสริฐ และทำงานผ่านวิญญาณชนิดต่างๆ เช่น วิญญาณแห่งความอ่อนแอ (สุขภาพไม่ดี) วิญญาณการล่อลวง ผีโสโครก พวกมันสามารถเบียดเบียน
ครอบงำ หรือเข้าสิงผู้คนที่ไม่เชื่อได้ ผ่านชนรุ่นต่างๆ ในครอบครัว ผ่านความคิดจิตใจ ความบาป ความต้องการ ผ่านการอนุญาตของคน แต่พระเยซูมาเสด็จเข้ามาในโลก เพื่อประกาศชัยชนะต่อมารซาตาน

18. การรับใช้ในการปลดปล่อย (มัทธิว 10:1)

พระเยซูมอบฤทธิ์อำนาจให้ผู้เชื่อจัดการกับผีมารได้ในพระนามของพระองค์ แต่ควรมีการเตรียมตัวที่เหมาะสม เราไม่ได้ถูกเรียกให้เน้นที่อำนาจมาร ไม่มีของประทานขับผี แต่เรามีฤทธิ์เดชที่จะปลดปล่อยพวกเขา … เมื่อเราเข้าสู่การทรงสถิต บรรยากาศแห่งความเชื่อ การอธิษฐาน การสรรเสริญ ทำให้เกิดการปลดปล่อย พระเจ้าประทับอยู่ในคำสรรเสริญของประชากร เมื่อสรรเสริญ มีการปลดปล่อยเยียวยา
อย่าเสียเวลาคุยกับมาร เพราะมันเป็นวิญญาณแห่งการมุสามาตั้งแต่ แรกเริ่ม แต่ต้องมีการผูกมัด ปลดปล่อย มีการสอนผู้คน ไม่ให้ผีมารกลับไปยังช่องว่างที่เปิดอยู่ได้ … เมื่อมีการปลดปล่อย ผีมารออกไปแล้ว จะมีสัมผัสแห่งสันติสุข เหมือนกับของหนักที่ถูกหยิบยกออกไป

19. การติดตามผลพันธกิจการปลดปล่อย (มัทธิว 10:8)

มีการอธิษฐานประกาศการปลดปล่อย โดยนำสารภาพบาป ตัดสัมพันธ์ ฯลฯ ทำลายรูปเคารพ วัตถุทางไสยศาสตร์ ฯลฯ มีการเติมเต็มช่องว่างฝ่ายวิญญาณด้วยการต้อนรับพระเยซู (มารไม่อาจสิงผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงได้) ให้พระวิญญาณเสด็จมาประทับ และฝังพระคำเอาไว้ มีการปกป้องตัวเองจากอำนาจมาร หลีกเลี่ยงความสนใจที่เกี่ยวกับมาร เช่นตำราไสยศาสตร์ การพยากรณ์ พิธีกรรมเกี่ยวกับวิญญาณ เพลงบางประเภท ฯลฯ ไม่ให้มีรูปเคารพเข้ามาในบ้าน ฯลฯ

20. นักรบที่(สุขภาพ)ดี (สดุดี 37:4-5)

ร่างกายของเราเป็นที่ประทับของพระเจ้า ถวายตัวเองกลับคืนให้กับพระเจ้า เพื่อพระประสงค์พระองค์ แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า รับการเติมเต็มจากพระวิญญาณ ยำเกรงพระเจ้า พัฒนาความสัมพันธ์ให้สนิทสนมกับพระเจ้า ให้ความสำคัญกับพระคำเป็นลำดับต้นๆ เชื่อฟังพระคำ รักษากายใจและวิญญาณ ดำเนินตามกฎธรรมชาติ รู้จักพระทัยพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการรักษาเราเมื่อเจ็บป่วย เพิ่มความเชื่อ และประพฤติตามความเชื่อ ด้วยการกระทำตาม ใช้อาวุธสงครามฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส)

Advertisements

One response to “Summary of “Battle for the Body” – สรุปหลักสูตรสงครามฝ่ายวิญญาณต่อร่างกาย

  1. เพื่อพระเจ้า says:

    ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อ่านการแปลนี้ขอพระเจ้าอวยพระพร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: