Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Knowledge of Truth – ความรู้ท่วมหัว เอาตัวรอดรึเปล่า?

on August 12, 2009

As I mentioned once in the old entry that knowledge & obedience are the different matters.
Even there’s a lot of knowledges, it probably doesn’t show in action (I really accept)
It’s impossible to teach heart to obey God by the fact. Now, the 2nd book of Timothy will show
the part of this topic after I hadn’t shared formally long long time ago……

– "Flee the evil desires of youth, and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart." [2:22]
Special for me [It concerns below paragraph]: Running is the wisdom of God to fly away from trial & be bolder taking ourself to temptation & all evil things. The regular trails which are difficult to fight, we gotta flee from activation of desire of sins. Knowing the time of running away is essential as knowing the time of fighting.
(การวิ่งหนีเป็นปัญญาของพระเจ้าที่จะปลีกตัวจากการทดลอง และเป็นการกระทำที่กล้าหาญ มากกว่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลม และทุกสิ่งที่ก่อให้เกิดความคิดชั่ว ประสบการณ์ทดลองซ้ำๆ ที่ยากจะต่อต้านนั้น ต้องปลีกตัวออกมาจากการกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาที่จะกระทำบาปนั้น การรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องวิ่งหนี เป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับการรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องสู้)

"For of this sort are those who creep into households and make captives of gullible women loaded down with sins, led away by various lusts, allways learning but never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth, men of corrupt minds, disapproved concerning the faith but they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was." [3:6-9]

Deceitful people who mislead others, is such people in 3:2-5 = selfish, love money, boastful, proud, blasphem, not obey to parents, unthankful, unholy, unloving, slander, brutal, despise goodness, traitor, headstrong, haughty, love world more than God, etc…

– Women who are loaded down with sins = gullible + various lusts +
ALWAYS LEARN (but) NEVER GET KNOWLEDGE of TRUTH +
corrupt minds + useless faith + folly shows to everyone
I don’t wanna be such a girl in these message and the grace of God will saves me even the wrong past.

What is the thing make some people reach the end not?
Someone knows a lot, even all bible, but cannot go on by using that knowledge.
The factor from verse in Tim: LUST, EVIL DESIRES, CORRUPT MINDS & FORM of GODLINESS BUT DENY POWER!!! (5)

– Keep away from above line (run away from TRIALs) by depending on God, receive changing mind, taking up the cross.
– The vain things (of the WORLD) make the word of God will not be fruitful [Mat 13:22; Luke 8:14]

"Now he who received seed among the thorns is he who hears the word,
and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful.
"
และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั้น ได้แก่บุคคลที่ได้ฟังพระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติรัดพระวจนะนั้นเสีย จึงไม่เกิดผล

"Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard,
go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity.
"
ที่ตกกลางหนามนั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต

สรุป: ความกังวลตามธรรมดาโลก = ความเพลิดเพลินกับโลก
โลก + กิเลสตัณหา (เงิน/เพศ/อำนาจ/ฯลฯ) -> ถูกมารหลอก -> ใจเสื่อมทราม -> ความรู้ที่มี ไม่เกิดเป็นปัญญา เอาไปใช้ไม่ได้ -> โง่

ต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด เมื่อวิเคราะห์กันออกมาแล้ว ก็เพราะ "โลก" นั่นเอง


Additional Note: (It will be erased cuz I didn’t write down on notebook):
– "I was appointed a preacher, an apostle & a teacher of the Gentiles" [1:11]
Yes, we will bring the gospel to the end of the earth such Paul.

– "Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity." [2:19]
It’s very important, really get! If I have something I cannot leave, I am far away from revelation in deed.

– "But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the Master, prepared for every good work." [2:20-21] God use each pple in different way, some looks outstanding, some looks normal but God use them. Furthermore, bible shows that those who are cleansed from the WORLD will be used by God worthly.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: