Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

ยิ่งรับใช้ มารยิ่งโจมตี??? VS พระเจ้ายิ่งอวยพร???

on April 21, 2008

เคยมีคนบอกว่า ยิ่งเรารับใช้พระเจ้า มารซาตานก็ยิ่งจะโจมตีชีวิตเรา ทำให้หลายคนกลัวการรับใช้พระเจ้าไปซะงั้น
อยากเอาความจริงใน อพยพ 23:25 มาเปิดเผยให้ได้ทราบทั่วกัน

"จงปรนนิบัติพระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้า
เราจะบันดาลให้โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า
จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน
"

สิ่งใดที่พระเจ้าตรัสไว้แล้ว ไม่มีทางที่จะไม่เป็นจริง พระคำข้อนี้ชี้ว่า
– ยิ่งรับใช้พระเจ้าจะยิ่งมั่งคั่ง
– ยิ่งรับใช้พระเจ้าก็ยิ่งแข็งแรง ไร้โรคภัย
– ยิ่งรับใช้พระเจ้า พระองค์ก็ยิ่งอำนวยอวยพร ให้เกิดผล งานรับใช้ไม่มีเป็นหมัน
– ยิ่งรับใช้พระเจ้า ยิ่งอยู่ยงคงกระพัน

พระเจ้าปกป้องเราไว้หมดแล้ว … TRUST TRUST in the WORD of GOD!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: