Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

Life without Religion – ชีวิตที่นอกเหนือศาสนา

on June 12, 2006

ศาสนา คือ ความพยายามของมนุษย์ที่จะรู้จักพระเจ้า ศาสนา คือ พิธีกรรมและกฎเกณฑ์ต่างๆ การงานที่มนุษย์กระทำโดยปราศจากฤทธิ์อำนาจ ศาสนานำมาซึ่งความตายฝ่ายวิญญาณ

    ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คือ การสำแดงความปรารถนาของพระองค์ออกมา เพื่อเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์ … ความหมายในพระคัมภีร์ของคำว่า “ฤทธิ์อำนาจ” คือ พลัง ความสามารถ ความแข็งแกร่ง และ อำนาจฝ่ายวิญญาณ เป็นการครอบครองเหนือธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดกิจการและการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่
    คนมากมายมีประสบการณ์กับศาสนา ไปร่วมพิธีกรรมต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้ประสบกับฤทธิ์อำนาจซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ เขาพ่ายแพ้และท้อถอย เจ็บป่วยและบาดเจ็บในจิตใจ ดังคนที่ร้องว่า "ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์แสวงพระองค์ จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ ในดินแดนที่แห้งและอ่อนโหย ที่ที่ไม่มีน้ำ เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จึงเคยเห็น พระองค์ในสถานนมัสการ เห็นฤทธานุภาพและพระสิริของพระองค์" [Psalm 63:1-2]

    การทรงสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือมนุษย์ ซึ่งถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า มนุษย์เป็นสิ่งพิเศษ ท่ามกลางสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมด เพราะว่ามนุษย์มี ร่างกาย วิญญาณและจิตใจ มนุษย์ ถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า (Genesis 2-3) มนุษย์มีชีวิตยืนยงด้วยลมหายใจของพระเจ้า และถูกสร้างตามพระฉายา จึงมีความสามารถในด้านฤทธิ์อำนาจ ไม่เหมือนสิ่งที่ทรงสร้างอื่นๆ การทำงานอัศจรรย์ควรเป็นธรรมชาติของมนุษย์

    มนุษย์มีอำนาจของการเลือก ที่จะทำดีหรือทำชั่ว เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าหรือซาตาน ซาตานซึ่งล่อลวงมนุษย์เป็นครั้งแรกในสวนเอเดนนั้น เจาะจงที่อำนาจของการเลือกของมนุษย์ (ปฐมกาล 3) และเพราะเขาได้ทำการเลือกผิด ธรรมชาติบาปจึงถ่ายทอดจากอาดามและเอวามาสู่มนุษย์ทุกคน

    การสำนึกผิดกลับใจ จึงเป็นพื้นฐานของฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงทั้งหมด คุณจะไม่ได้ประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า นอกจากคุณจะได้สำนึกผิดในความบาปเสียก่อน ความรอดจากบาปเป็นการสำแดงที่ยิ่งใหญ่ของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

    คริสตจักรยุคแรกมีผลกระทบต่อคนทั้งเมืองและทั้งชาติ แต่เขาไม่ได้ทำโดยการเทศนาเพียงอย่างเดียว เมื่อคนฟัง ชีวิตเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง เพราะเขาได้เห็นการสำแดงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า (คุณดูใน Acts สิ!) การสำแดงการอัศจรรย์ ของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแต่ละครั้ง มุ่งเน้นความสนใจที่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ฤทธิ์อำนาจแต่ละครั้งที่เกิดขึ้น มีผลให้คริสตจักรเพิ่มพูนสมาชิก

คริสตจักรยุคแรกรู้ดีว่า ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรไม่ได้มาด้วยถ้อยคำเท่านั้น แต่ด้วยฤทธิ์อำนาจ
"เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้ามิใช่เรื่องของคำพูด แต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช" [1 Corin 4:20]


The Promises of God – การอ้างพระสัญญาของพระเจ้า

1. ต้องเลือกที่จะปฏิบัติ คุณมีอำนาจที่จะยอมรับพระสัญญาของพระเจ้าหรือปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือเพิกเฉยละเลย คนเหล่านี้ไม่ได้มีการสำแดงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเขา เพราะเขาใช้อำนาจของตนเองในการเลือกกระทำสิ่งต่างๆ และไม่อ้างสิทธิของพระสัญญานั้น เมื่อใดที่ พระสัญญาในพระวจนะไม่ได้สำเร็จในชีวิตของคุณก็ไม่ได้หมายความว่าพระสัญญานั้น ไม่เป็นจริงหรือไม่ได้มีสำหรับคุณ

2. ต้องเข้าใจหลักการ พระสัญญาของพระเจ้ามักจะตั้งอยู่บนหลักการที่แน่นอน ซึ่งมักจะรวมถึงการตอบสนองของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น พระสัญญาของพระเจ้าหลายประการตั้งอยู่บนหลักการของ “ถ้า…แล้วละก็” พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าคุณจะทำสิ่งนี้แล้วคุณจะได้รับตามพระสัญญา” (ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 28 เป็นตัวอย่างของหลักการนี้)

3. ต้องนำหลักการต่างๆ มาใช้ การเพียงแต่เข้าใจหลักการของฤทธิ์ อำนาจในพระคัมภีร์ ไม่เป็นการเพียงพอ คุณต้องนำหลักการเหล่านี้ มาใช้กับชีวิตและการรับใช้ของคุณ

    คุณต้องเคลื่อนย้ายจากจุดแห่งพระพรเข้าไปสู่อาณาจักรแห่งฤทธิ์อำนาจ คุณต้องเป็นผู้แสดง แทนที่จะเป็นเพียงผู้ดู เป็นผู้ทำแทนที่จะเป็นผู้ฟังเท่านั้น … เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณจะประสบกับการไหลลื่นที่แท้จริงของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า คุณจะประสบกับพลังของชีวิตและการเจิมภายในคุณ ซึ่งคุณไม่เคยรู้จักมาก่อน คุณจะประสบกับชีวิตที่นอกเหนือไปจากศาสนา

Advertisements

One response to “Life without Religion – ชีวิตที่นอกเหนือศาสนา

 1. Sandra says:

   
  beautiful music …what are the words ?
  thankyou for leaving a comment …I will remember to pray for you
  I am still not able to translate your words .
   
  from the bible references you are seeking God\’s will ….
   
  *may our God bless you as you wait on  a word from Him*
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: