Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ

on March 6, 2006
 อะไรคือ ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ  เปาโลนิยามไว้ใน กาลาเทีย 2:20 ว่า
"ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า"
นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด แต่เป็นเกณฑ์พื้นฐานคริสเตียนปกติที่พระเจ้ากำหนดไว้ คือ มีการแทนที่ใน 2 ด้าน คือ ด้านหนึ่ง พระคริสต์ได้ตายแทนเราที่บนกางเขน เพื่อให้เราได้รับการอภัย ด้านที่สอง พระคริสต์ได้ทรงแทนที่อยู่ภายในเรา

ปัญหา 2 ประการ — บาปแห่งการประพฤติ และบาปแห่งนิสัย … หนังสือโรม 8 บทแรก ชี้ให้เราเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน

"พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญา โดยพระโลหิตของพระองค์ โดยความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น" 3:25

"เพราะเหตุนั้น เมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้น เราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์" 5:9

"เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป" 6:6

พระเจ้าได้อภัยความผิดบาป "ทั้งสิ้น" ของมนุษย์ โดยพระโลหิตของพระเยซู เพื่อให้เราได้รับการโปรดให้ชอบธรรม แต่ในอีกส่วนหนึ่ง ไม้กางเขน เป็นตัวแทน ซึ่งหมายความว่า เราเข้าสนิทกับพระองค์ โดยการตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้น สรุปได้ว่า พระโลหิต จัดการกับสิ่งที่เรากระทำ ส่วนไม้กางเขน จัดการกับสิ่งที่เราเป็น


วิถีทางแห่งความจำเริญ

1. การรู้จัก – "เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" พระคริสต์ตายแทนเรา เราจึงตายแล้วเหมือนกัน และมีชีวิตใหม่ในพระเยซู

2. การนับ – "เราทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป" เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ว่า มนุษย์เก่าเราถูกตรึงไว้แล้วตลอดไป ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ และ "จงถือว่า(นับว่า)ท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าในพระเยซูคริสต์" ในภาษากรีก ใช้คำว่า "นับ"  ซึ่งมีความหมายถึง "การคำนวณ" มิใช่การนับระยะเวลา ไม่ใช่นับตั้งแต่ท่านได้ค้นพบ และไม่ใช่เรื่องของอนาคต หากแต่ การตายของเรา ตายพร้อมกับพระองค์ที่บนกางเขน เคล็ดลับเรื่องการนับ ต้องได้รับ "การเปิดเผย" จากพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. ถวายตัวแด่พระเจ้า – "่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า" การถวายนี้เป็นผลจากการที่เราตายแล้ว หลังการรู้และการนับ และเราไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไป เพียงแค่ยกอวัยวะเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า เราก็จะไม่ไปทำบาปอีกแล้ว

4. ดำเนินตามพระวิญญาณ – "ความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้" ผลของพระวิญญาณทุกประการ อยู่ในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในเราอยู่แล้ว หากเราปฎิเสธเนื้อหนัง (ธรรมชาติบาปจากความต้องการของตัวเอง) พระองค์จะแสดงผลเหล่านั้นออกมา โดยที่เราต้อง "เข้าสนิท" ดังแขนงกับลำต้น

5. แบกไม้กางเขน – "ผู้ใด ที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไป ผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเรา" และ "ถ้าผู้ใดจะใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบก และตามเรามา" ภาษากรีกและอังกฤษใช้คำว่า "แบกทุกวัน" เราต้องเอาชนะตัวเอง และแบกกางเขน ติดตามพระเยซูทุกวัน คือ ทำลายตัวเอง เพื่อจะได้รับกำลังและฤทธิ์เดชจากพระเจ้า เพราะความเป็นตัวเอง ก็คือเนื้อหนังที่นำเราไปทำบาปนั่นเอง

Advertisements

One response to “ชีวิตคริสเตียนที่ปกติ

  1. K e t t y___ K w a n h a t h a i says:

    ขอบคุณพระเจ้า สำหรับท่านผู้เขียนเรื่องนี้ เป็นพระพรมากค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: