Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

We cry HOLY is the LORD

on February 25, 2006
We fall down on my knees and cry HOLY is the LORD!!!
 
เมื่อฟังเพลง "We Cry Holy" ของ Chris Tomlin มาถึงท่อนนี้ ทำให้นึกถึงพระลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้า คือ "บริสุทธิ์"
ในหนังสือฮีบรูกล่าวไว้ว่า "ถ้าใจไม่บริสุทธิ์ ก็จะไม่มีผู้ใด ได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย" เพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์ และมัทธิวเขียนว่า "บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า"

เพราะเหตุใดพระเจ้าจึง บริสุทธิ์ เราลองมาตรวจค้นดูพระคัมภีร์กัน

1 เปโตร 1:16 – "ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์"
2 ทิโมธี 2:13 – "ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริง พระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริง เพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้"
 
พระเจ้า เป็นต้นกำเนิดของความดี ความสว่าง และเป็นผู้เดียวที่เป็นมาตรฐานแห่งความชอบธรรม ยุติธรรม … และอย่างที่เคยกล่าวไปว่า เราบริสุทธิ์ได้ โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์ที่ได้ชำระเราแล้ว

มนุษย์ไม่สามารถรู้จักความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ โดยความสามารถของตัวเอง หากแต่เพราะการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะผ่านการอ่านพระคัมภีร์ การนมัสการ สามัคคีธรรม ก็ตาม ดังที่พระเยซูตรัสว่า "พระวิญญาณทรงเอาสิ่งซึ่งเป็นของเรานั้น มาสำแดงแก่ท่านทั้งหลาย"
 
ที่วันนี้เขียนเรื่องความบริสุทธิ์ของพระเจ้า เนื่องจากเมื่อนึกถึงพระคุณความรักของพระองค์ เราจะเห็นได้ว่า มนุษย์ผู้เป็นคนบาปทั้งหลาย ไม่สมควรได้รับสิทธิ์ในการพูดคุยและใกล้ชิดกับพระองค์เลย แต่เพราะความรักตัวเดียว เราทั้งหลายจึงได้รับความโปรดปราน ดังที่เปโตรพูดว่า "พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้ห่างจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป" แม้กระนั้น เปโตรก็ยังเป็นคนที่พระเจ้าใช้
 
ครั้งหนึ่ง ที่เคยมีประสบการณ์กับพระวิญญาณ ที่เรียกว่า "บัพติศมาด้วยไฟ" (ขอไม่กล่าวรายละเอียดตอนนี้) สิ่งที่สัมผัสนั้น ไม่สามารถหาคำบรรยายใดๆ ออกมาได้ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดในที่นี้ ข้าพเจ้าสัมผัส "ความรัก" และพบว่าพระองค์ "ยิ่งใหญ่" และ "บริสุทธิ์" ในเสี้ยววินาทีนั้น และความรักของพระเจ้า อันทำให้เราเข้าใกล้ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตมหาศาล ไม่เคยมีคำถามอีกเลย ว่า "พระเจ้ามีจริงหรือ" และไม่เคยต้องการคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใดๆ เพื่อพิสูจน์สิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายสงสัย เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ใจ ความเชื่อ และประสบการณ์กับพระเจ้า … แต่ — เราทั้งหลายถูกเรียกให้เป็นคนบริสุทธิ์
 
"พี่น้องทั้งหลาย  ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย … อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม" [โรม 12:1-2]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: