Popsyz [Dui] ::: All GLORY to GOD

Moved from MSN Space few years ago

ความสำคัญของความเชื่อ

on February 3, 2006
 
อีวาน ฮอบบิน เคยกล่าวไว้ว่า "ความเชื่อ ทำให้ทุกสิ่งเป็นได้ ความรัก ทำให้ทุกสิ่งง่ายไปหมด" (ความรักเป็นสิ่งสำคัญ แต่วันนี้ เราขอพูดถึงความเชื่อก่อน)
 
ในความพยายามของคนเรา มีความเชื่อ(มั่น)อยู่ด้วย จึงมักทำสิ่งที่ตั้งเป้านั้นไว้ ให้สำเร็จได้ แต่ทว่า แหล่งกำเนิดของกำลังในสิ่งที่ทำนั้น มาจากที่ไหน หากมาจากตนเอง ความสำเร็จนั้น ก็ไร้ค่ายิ่งนัก … แม้จะเป็นเรื่องประหลาด ที่จะบอกว่าเราไม่ควรพยายาม ด้วยแรงกำลังของเราเอง แต่เป็นเรื่องจริงที่สุด หนังสือปัญญาจารย์บอกกับเราว่า "พระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์กาล ไว้ในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ยังมองไม่เห็นว่า พระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ ตั้งแต่ปฐมกาลจนกาลสุดปลาย" … การงานของมนุษย์ ต่อให้คิดว่าดีเลิศ และสูงส่งเพียงใด แต่ถ้าแหล่งกำเนิดนั้น มาจากมนุษย์เองล้วนๆ สิ่งเหล่านั้นก็ล้วนอนิจจัง "เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใด  เราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้น" ในบรรดาสิ่งที่มนุษย์เชื่อมั่น ตรากตรำทำมัน สุดท้ายก็มิได้อยู่ตลอดไป
 
แต่ถ้าเราพูดถึงความเชื่อในพระคัมภีร์แล้ว เราจะเห็นแต่สิ่งที่เป็นนิรันดร์กาลมากมาย ลองมาดูประโยชน์ของความเชื่อจากแหล่งกำเนิดที่ดี ดังนี้
 
ความเชื่อทำให้เรารอด : ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทำให้เรารอดจากไฟนรก พระคัมภีร์พูดเสมอว่า มนุษย์ไม่ได้มีความดี ความชอบเพียงพอ ที่จะทำให้ไปสวรรค์ได้ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดไม่เคยทำบาป ความบาปจะมากน้อย ก็ทำให้เราเข้าสวรรค์ไม่ได้อยู่ดี ดังนั้น พระเจ้าที่ทรงรักเราทั้งหลาย ประทานของขวัญให้เปล่า คือ ความรอดทางความเชื่อ และความเชื่อนี้ ก็เหมือนเป็นการยอมรับเจ้าของสวรรค์ ว่าพระองค์ควบคุมอยู่เหนือเรา ทำให้เกิดความเชื่อฟังจากจิตสำนึก ผลก็คือ ความชอบธรรมที่แท้จริง … หากเราไม่เชื่อในพระเยซู ก็เท่ากับเรามิได้ยอมรับเจ้าของอาณาจักร แล้วจะมีประโยชน์อะไร ที่พระเจ้าจะอนุญาตให้คนไม่ยอมรับพระองค์เข้าไป?
[ คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอดRomans 10:9 ]
 
ความเชื่อทำให้เราชอบธรรม: เราบริสุทธิ์ได้ เพราะพระโลหิตของพระเยซู ที่ไถ่เราแล้วจากความบาปทั้งสิ้น ความเชื่อของเราในโลหิตพระเยซู จึงสามารถชำระเรา ให้เป็นคนชอบธรรมได้อย่างแท้จริง (+ที่อธิบายไปในข้อข้างบน)
 
ความเชื่อ ทำให้เราได้สิทธิในการเป็นบุตร และเรียกว่าพระบิดา ว่า อับบา ทำให้เรามีมรดกร่วมกับพระเยซู … ในมัทธิว 28 บอกเราไว้ว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว" เมื่อพระบิดาประทานฤทธิ์อำนาจให้แก่พระเยซู เราก็มีสิทธิในฤทธิ์อำนาจนั้น ร่วมกับพระองค์ เป็นเรื่องสำคัญมากในการเข้าใจว่า ฤทธิ์เดช ทั้งหมดของพระเยซู ถูกมอบไว้แก่เราแล้วจริงๆ และเราก็มีสิทธิในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเดียวกับพระเยซู
[ ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า  ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า  "อับบา"  คือพระบิดา พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า  เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว  เราก็เป็นทายาท  คือเป็นทายาทของพระเจ้า  และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ – Romans 8 ]
[ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  ผู้ที่วางใจในเรา จะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วย – John 14:12 ]
 
ความเชื่อ ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ ความเชื่อทำในสิ่งที่เหนือสภาพการณ์ปกติ ธรรมดาได้ เช่น เชื่อว่าพระเจ้าจะสนับสนุนคำสอน สิ่งที่ประกาศออกไป โดยยืนยันความเชื่อของพวกเขา ทำให้คนง่อยเดินได้ คนหายโรค หรือแม้แต่ตัวผู้ป่วยเอง เมื่อมีความเชื่อในพระเจ้า ว่าพระองค์ทรงฤทธิ์ ทำให้เขาหายได้ ก็จะหาย โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น … การอัศจรรย์ เป็นเรื่องปกติของผู้เชื่อในพระเจ้า เพราะสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ พระเจ้าทรงกระทำได้
[ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของเรา เขาจะพูดภาษาแปลกๆ เขาจะจับงูได้  ถ้าเขากินยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค – Mark 16:17-18 ]
 
ความเชื่อ ทำได้ทุกอย่าง: ความเชื่อที่ปราศจากความสงสัยใดๆ ทำได้ทุกอย่าง แม้แต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ หรือยิ่งใหญ่ในสายตามนุษย์ สำหรับพระเจ้าแล้ว ทุกสิ่งเป็นได้เสมอ
[ ถ้าท่านมีความเชื่อ เท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่ง ท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า  ‘จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่น’  มันก็จะเลื่อน  สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้  จะไม่มีเลย – Matthew17:20 ]
 
ความเชื่อ ทำให้เรามีชัยชนะ (ใน 1 ยอห์นที่เขียนไปแล้วเมื่อวาน) เรามีชัยชนะทุกอย่างแล้วจริงๆ
 
หากความวางใจของเราอยู่ในพระเจ้า ทุกสิ่งจะสำเร็จได้ ตามความเชื่อของเรา
"ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้  เป็นความรู้สึกมั่นใจว่า  สิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง" [Hebrews 11:1]
 
(ขอจบห้วนๆ อย่างนี้แล้วกัน มันชักจะยาว ….. ขอพระเจ้าอวยพระพร)
Advertisements

One response to “ความสำคัญของความเชื่อ

  1. MARCOS says:

    GOD BLESSES to YOU,
    We have incorporated you to Christians msn, returns to ours space and as a commentary it confirms your incorporation and it adds your mail, thanks.
    CHRISTIANS MSN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: